Informace výboru SVJ pro vlastníky jednotek
Napsal uživatel Administrator
Pondělí, 16 Květen 2011 09:50

Vážení vlastníci bytových jednotek,
pro vaši lepší informovanost zpracoval Výbor SVJ tento souhrn důležitých informací, které by měly napomoci vyjasnění některých otázek spojených s vlastnictvím vašeho bytu a spoluvlastnictvím domu a jeho společných částí.

Vztah mezi vlastníky jednotek a SVJ

Výbor SVJ je podle zákona o vlastnictví bytů a stanov SVJ oprávněn řešit pouze vztahy mezi vlastníky jednotek a SVJ. Není, až na výjimky dané zákonem, oprávněn řešit vztahy a problémy mezi jednotlivými vlastníky. Takovou výjimkou je například umožnění přístupu do bytu, pokud to nezbytně vyžadují úpravy, provoz a opravy ostatních jednotek, popřípadě domu jako celku. Vlastník jednotky je také povinen umožnit instalaci a údržbu zařízení pro měření tepla a vody v jednotce a umožnit odečet naměřených hodnot.

Je potřeba také zdůraznit, že vlastník jednotky je povinen na svůj náklad odstranit závady a poškození, které na jiných jednotkách nebo společných částech domu způsobil sám nebo ti, kteří s ním jednotku užívají.

Vlastníci jednotek ručí za závazky společenství v poměru, který odpovídá velikosti spoluvlastnických podílů na společných částech domu.

Společenství je oprávněno vlastním jménem vymáhat plnění povinností uložených vlastníkům jednotek k tomu příslušným orgánem společenství podle tohoto zákona.

Zasahuje-li vlastník jednotky do práva ostatních vlastníků jednotek takovým způsobem, že podstatně omezuje nebo znemožňuje jeho výkon a nesplní povinnosti uložené rozhodnutím soudu, může soud na návrh společenství nebo na návrh některého z vlastníků nařídit prodej jednotky.

Hlášení počtu osob užívajících byt

Každý vlastník bytu je povinen ohlásit správci domu společnosti Optimis s.r.o. počet osob užívajících daný byt. Je také povinen ohlásit jakoukoliv změnu počtu osob v domácnosti a to do 30 od okamžiku změny. Není třeba ohlašovat pouze krátkodobé návštěvy v trvání do 1 měsíce pobytu. Každý vlastník bytu je povinen zajistit, aby osoby užívající byt nerušily užívací práva ostatních obyvatel domu, nebyl rušen noční klid a byla dodržována čistota a hygienické předpisy.

Stavební úpravy bytu (domu)

Vlastník, který hodlá provádět stavební úpravy svého bytu, by se měl v první řadě informovat na stavebním úřadu, zda na úpravy, které hodlá provádět, není třeba ohlášení nebo dokonce stavební povolení.

Bez ohlášení či stavebního povolení...

... lze provádět stavební úpravy, pokud se jimi nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se vzhled stavby ani způsob užívání stavby, nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí a jejich provedení nemůže negativně ovlivnit požární bezpečnost.

Do této kategorie se vejde většina úprav v bytě, včetně vyzdění jádra, bourání a přestavba vnitřních příček bytu apod.

Ohlášení stavebnímu úřadu...

... je nutné k provedení jednoduchých staveb a stavebních úprav pro změny v užívání části stavby, kterými se nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se její vzhled a nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí.

Do této kategorie by mohla v rámci úprav bytu spadat snad jedině úprava některé části bytu na nebytový prostor, aniž by došlo ke změně spoluvlastnických podílů. Spolu s ohlášením v takovém případě musí stavebník stavebnímu úřadu doložit, že o svém stavebním záměru prokazatelně informoval další spoluvlastníky domu.

Stavební povolení...

... je nutné u takových stavebních úprav, při kterých dochází ke změně vzhledu stavby, k zásahu do nosných zdí nebo ke změně spoluvlastnických podílů.

Tento případ by nastal například v okamžiku výměny oken za jiné, stavebního zásahu do fasády domu, při probourání nosné zdi nebo při zvětšení zádveří o část společné chodby. Stavebník v takovém případě potřebuje souhlas všech dalších vlastníků bytů ve všech vchodech domu a je povinen splnit všechny zákonné povinnosti a nést veškeré náklady na jejich splnění.

Upozornění:

O jakýchkoliv zamýšlených stavebních úpravách v bytě je vlastník povinen předem informovat výbor SVJ a všechny uživatele bytů ve vchodu, kde ke stavebním úpravám dojde.

V případě, že by při stavebních úpravách mělo dojít k zásahu do topení (např. výměna radiátorů), je vlastník povinen požádat o stanovisko správce domu (tepelného technika společnosti Optimis), aby nedošlo k problémům na poměrových měřidlech tepla.

V případě zásahu svislých rozvodů vody, plynu a topení je vlastník povinen informovat výbor SVJ, který posoudí, jakým schvalovacím procesem musí dle stanov a zákona o vlastnictví bytů takový záměr projít.

Hlášení závad na společných částech domu

Společné části domu jsou definovány v domovním řádu. Závady na těchto společných částech je potřeba ohlásit Výboru SVJ, který zajistí podle jejich povahy odstranění nebo zmírnění těchto závad. Závady je možné hlásit osobně členovi Výboru SVJ v daném vchodu, písemně vhozením oznámení o závadě do schránky Výboru SVJ nebo člena Výboru SVJ, e-mailem na adresu Výboru SVJ nebo na internetových stránkách SVJ.

Pojištění domu a bytových jednotek

Pojištění domu

Výbor SVJ uzavřel smlouvu o pojištění budovy, tedy společných prostor, střechy, obvodového pláště apod. Celá budova je pojištěna na částku 200 mil. Kč. Tento limit je stanoven pro případ požáru. Dále je budova pojištěna proti vodě z vodovodního zařízení, vichřici, krupobití, povodni a záplavě (např. zatékání střechou při velkých deštích). Pojištěna je také odpovědnost za škodu, např. pokud by při vichřici odpadl ze střechy plát plechu a poničil někomu automobil.

Hlášení pojistných událostí:

V případě, že kterýkoliv z vlastníků zjistí škodu na společných částech budovy: fasáda, okna, vstupní dveře, lodžie, střecha, chodby, společné prostory v suterénu, je povinen jí nahlásit Výboru SJV. Ten následně zajistí opravu, její úhradu i hlášení škody pojišťovně.

Upozornění:

Pojistná smlouva uzavřená Výborem SVJ se týká výhradně společných částí budovy, nikoliv jednotlivých bytů. Plnění ze smlouvy tedy nemůže krýt žádné škody, ke kterým dojde v bytech jednotlivých vlastníků.

Pojištění bytových jednotek

Za pojištění jednotlivých bytových jednotek jsou odpovědni jejich vlastníci. Existují 2 druhy pojištění a každým je pojištěna jiná část bytu.

Pojištění domácnosti

Toto pojištění se týká pouze movitých věcí, které jsou součástí vybavení domácnosti a jsou umístěné nejen v bytě, ale i v uzamykatelných nebytových prostorách (např. sklepní koje).

Lze pojistit např. peníze a ceniny, cenné papíry, klenoty, šperky, audiovizuální a výpočetní techniku, fotografické přístroje, jízdní kola, kuchyňské a jiné domácí přístroje a osobní věci členů domácnosti.

Pojištění nemovitosti

Toto pojištění poskytuje nemovitosti (bytu, resp. zdí) před následky škod vzniklých působením živelných pohrom a dalších rizik (např. výbuch plynu).

Součástí pojištění jsou i stavební součásti, které tvoří vnitřní prostor bytu (podlahy, obklady stěn a stropů apod.)

Nemovitost by měla být pojištěna na tržní hodnotu, tedy aby si v případě zničení bytu mohl vlastník za peníze od pojišťovny koupit byt nový. V případě našeho domu je tržní hodnota cca 45000 Kč/m2.

Poznámka:

V případě, že budete mít zájem sjednat si pojištění bytu, informujte se u Výboru SVJ, u jaké pojišťovny je aktuálně pojištěn celý dům. Některé pojišťovny nabízejí při pojištění bytu u stejného ústavu, kde je pojištěn dům, výhodnější sazby pojistného.

Předměty ve společných částech domu

Podle závěrů revize Hasičského záchranného sboru nesmí být na chodbách domu umístěny žádné předměty, jedinou výjimkou jsou rohožky. V případě, že by takové předměty HZS při kontrole objevil, hrozí SVJ pokuta. Na všechny předměty na chodbách tedy bude ze strany SVJ pohlíženo jako na odpad, který může být zlikvidován.

Na druhou stranu by nikdo z vlastníků bytů neměl do společných prostor umísťovat nepotřebné předměty a očekávat, že je za něj SVJ zlikviduje. Likvidace tohoto odpadu je hrazena z účtu SVJ, který je určen na údržbu domu.

V případě, že vlastník potřebuje krátkodobě odložit některé předměty (např. při rekonstrukci bytu) je možné se dohodnout s Výborem SVJ o uložení těchto předmětů v některé z místností, které patří ke společným částem domu.

Pronájem společných částí domu

SVJ umožňuje spoluvlastníkům domu pronajmout si některé místnosti, které patří ke společným částem domu. Jde především o bývalé prádelny, některé sušárny, kolárny nebo kočárkárny. Zásadou je, že pro každý vchod musí zůstat jedna sušárna a jedna kolárna (kočárkárna).

Zájemci o pronájem těchto místností mohou kontaktovat Výbor SVJ, který vede evidenci volných prostor. Výbor SVJ se zájemcem uzavře smlouvu o pronájmu, jejíž součástí je i dohoda o úhradě spotřebovaných energií. Zájemce je před schválením pronájmu povinen získat písemný souhlas spoluvlastníků, kteří vlastní alespoň polovinu vlastnických podílů. Zároveň je povinností zájemce zajistit přístup do pronajatých prostor v případě havárií nebo jiného zásahu na rozvodech energií. Pronajaté prostory je možné užívat pouze v souladu s kolaudačním rozhodnutím.

Rozdělení zisku z hospodaření SVJ a daňová povinnost

Případný zisk z hospodaření SVJ není příjmem SVJ, ale jednotlivých vlastníků podle jejich spoluvlastnických podílů. Jde především o příjem z pronájmů společných prostor domu.

V praxi to znamená, že na jednu jednotku připadá zisk v hodnotě desítek, maximálně stovek korun ročně. Shromáždění SVJ je navrženo, aby případný zisk z hospodaření byl převeden do fondu oprav domu (dlouhodobé zálohy). Jednotliví vlastníci ale musí každý rok obdržet vyúčtování své části zisku pro daňové účely, pro ně jde o příjem z pronájmu.

Zaměstnanci, za které podává daňové přiznání zaměstnavatel, a důchodci nemusí částky získané tímto způsobem do výše 6000 Kč za rok danit, ani kvůli nim podávat daňové přiznání. Ti vlastníci, kteří daňové přiznání podávají sami, si částku získanou pronájmem připočtou k příjmům.

Úroky na účtu SVJ jsou příjmem SVJ a jsou předmětem daně z příjmu celého SVJ. Následně budou také převedeny do fondu oprav (dlouhodobých záloh).

Kontakty:

Výbor SVJ:

Martin Blažek (předseda) – 1174
Helena Štěpánková (místopředseda) – 1171
Jaroslav Hoskovec – 1173
Josef Kvasnička – 1172
Ing. Martin Šulc – 1170

e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , internet: www.vondrousova1170-1174.cz, poštovní schránka: Vondroušova 1174, Optimis spol.s r.o.

předpis nájemného: Michaela Slavíková – telefon 235090422, email: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
provozní technik: Dagmar Vondrysková – telefon 235090424, email: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
technik tepelného hospodářství: Ing. Christo Spasov – telefon 235090429, email: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Havarijní služby:

PLYN – Pražská plynárenská – pohotovostní a poruchová služba – telefon 1239
ELEKTRICKÁ ENERGIE – PRE – poruchy – telefon 224915151
DODÁVKY TEPLA – Pražská teplárenská – havarijní dispečink – telefon 266752910
VODA – Pražské vodovody a kanalizace – zákaznická linka – telefon 840111112
KABELOVÁ TELEVIZE – UPC – klientské centrum – telefon 241005100